Bescherming van persoonlijke gegevens

INFORMATIE-KENNISGEVING

overeenkomstig artikel 13 Verordening (EU) 2016/679 (“AVG”)

1. VERWERKINGSVERANTWOORDELIJKE EN FUNCTIONARIS VOOR GEGEVENSBESCHERMING

Digital Virgo Solutions SAS, met maatschappelijke zetel te 17 rue du Sergent Bauchat, 75012 Paris (France), in de persoon van haar voorlopige wettelijke vertegenwoordiger, is de Verwerkingsverantwoordelijke van uw Persoonsgegevens (“Verwerkingsverantwoordelijke” of “Buongiorno”).

U kunt contact opnemen met de Functionaris voor gegevensbescherming (“FG”) aangesteld door de Verwerkingsverantwoordelijke overeenkomstig de artikelen 37, 38 en 39 AVG, op het e-mailadres rgpd@dgp-legal.com of door een aangetekende brief te sturen naar het volgende adres 17 rue du Sergent Bauchat, 75012 Paris (France).

2. DEFINITIE VAN PERSOONSGEGEVENS EN INFORMATIE OVER DE VERWERKINGSACTIVITEITEN

Door de AVG worden persoonsgegevens omschreven als: “Alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon; als identificeerbaar wordt beschouwd een natuurlijke persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificator zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online identificator of van een of meer elementen die kenmerkend zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit van die natuurlijke persoon” (“Gegevens”).

We verzamelen uw Gegevens zodat we u de benodigde dienst kunnen verstrekken, met inbegrip van activiteiten die slaan op klantenzorg.

Bovendien kan Buongiorno uw Gegevens verwerken om u commerciële e-mails te sturen die u bijzondere promoties aanbieden en die u informeren over nieuwe beschikbare producten/diensten die vergelijkbaar zijn met die welke u al hebt gekocht (“Direct marketingactiviteiten”).

Hieronder vindt u een tabel met de doelstellingen van de verwerkingsactiviteit, de aard van het verzoek om persoonsgegevens te verstrekken, de gevolgen van het niet verstrekken van persoonsgegevens en de rechtsgrond voor de verwerking van uw Gegevens.

Neen.Doelstellingen van de verwerkings-activiteit Verplichte of vrijwillige aard van het verzoek om persoons-gegevens te verstrekken Gevolden van het niet verstrekken van persoons-gegevensRechtsgrond voor de verwerkings van uw Gegevens
1 Engagement van de klant, verstrekken van de dienst en administratie VrijwillingHet zal niet mogelijk zijn om u benodigde dienst te verlenen Verlenen van de benodigde diesnt
2 Klantenbeheer VrijwillingOnmogelijkheid om u de benodigde dienst te verlenenVerlenen van de benodigde dienst
3 Direct marketing-activiteiten VrijwillingVrWe zullen u geen bijondere aanbiedingen of nieuwe producten/diensten verstrekken Rechtmatig belang van de Verwerkings-verantwoordelijke

3. VERSTREKKEN VAN UW GEGEVENS AAN EU-GEGEVENSVERWERKERS EN BUITEN DE EUROPESE UNIE

Voor de doeleinden beschreven door paragraaf 2 hierboven kan de Verwerkingsverantwoordelijke uw Gegevens aan een derde of andere rechtspersonen doorgeven die deel uitmaken van Ditigal Virgo Solutions sas (waar Buongiorno deel van uitmaakt) gelegen hoofdzakelijk in de Europese unie en die in het bijzonder door Buongiorno benoemd zijn als Gegevensverwerkers.

Overeenkomstig de AVG is de Gegevensverwerker een natuurlijke persoon of rechtspersoon, een overheidsinstantie, een dienst of een ander orgaan die/dat ten behoeve van de Verwerkingsverantwoordelijke persoonsgegevens verwerkt.

Uw gegevens zullen voornamelijk binnen de Europese Economische Ruimte verwerkt worden door de Verwerkingsverantwoordelijke.

Uw gegevens kunnen eventueel, met het oog op het beheer van klantenzorg, doorgegeven worden aan derden die gevestigd zijn buiten de Europese Economische Ruimte en die benoemd werden als verwerker. Als dit het geval is, verbinden we ons ertoe te verzekeren dat passende waarborgen ingevoerd worden om ervoor te zorgen dat het beschermingsniveau van natuurlijke personen zoals dat door de Verordening verzekerd wordt, niet wordt ondermijnd. Dergelijke doorgifte kan in het bijzonder worden uitgevoerd op basis van standaardcontractbepalingen die werden gesloten tussen de Verwerkingsverantwoordelijke en de Gegevensverwerker. U kunt in ieder geval meer informatie vragen over de doorgifte van uw Gegevens door contact op te nemen met de Functionaris voor gegevensbescherming. U kunt ook bewijs vragen van het feit dat passende waarborgen werden aangenomen Een geactualiseerde lijst van Gegevensverwerkers kan op verzoek bij de Verwerkingsverantwoordelijke verkregen worden.

Digital Virgo Solutions sas zal uw Gegevens niet verstrekken aan derden zonder eerst uw toestemming te hebben verkregen, tenzij dit vereist wordt door toepasselijke wetgeving en/of publieke overheden.

4. TOEPASSELIJKE BEWAARTERMIJN

De belangrijkste gebruiks- en bewaartermijnen van uw Gegevens volgens de specifieke doeleinden van de verwerking zijn de volgende:

a) om de overeenkomst uit te voeren, zullen uw Gegevens verwerkt worden door de Verwerkingsverantwoordelijke voor de volledige duur van de overeenkomst en tot de datum waarop alle verplichtingen verstrijken die verband houden met de uitvoering ervan. Na die datum zullen ze gedurende 7 jaar worden opgeslagen voor alle doeleinden die verband houden met de naleving van wettelijke verplichtingen en om het de Verwerkingsverantwoordelijke mogelijk te maken om zijn rechten te verdedigen;

b) om te voldoen aan wettelijke verplichtingen, zal Buongiorno uw Gegevens verwerken en opslaan zolang die verwerking nodig is om te voldoen aan die wettelijke verplichtingen;

c) met verwijzing naar verwerkingsactiviteiten die uitgevoerd worden voor marketingdoeleinden en die gebaseerd zijn op een rechtmatig belang van de Verwerkingsverantwoordelijke of op uw toestemming, zullen uw Gegevens verwerkt worden tijdens de volledige duur van de overeenkomst en voor een verdere periode van 6 maanden na het verstrijken of beëindigen ervan, tenzij u bezwaar maakt tegen de verwerking of uw toestemming intrekt.

5. UW RECHTEN ALS BETROKKENE

Op elk ogenblik wanneer we in het bezit zijn van uw Gegevens of deze verwerken, hebt u, de betrokkene, de volgende rechten: • Recht op inzage – u hebt het recht om een kopie te vragen van de Gegevens die we over u hebben;

• Recht op rectificatie – u hebt het recht om onjuiste of onvolledige gegevens die we over u hebben te corrigeren;

• Recht op wissing – wanneer bepaalde omstandigheden van toepassing zijn, kunt u vragen dat de gegevens die we over u hebben uit onze bestanden gewist worden;

• Recht op beperking van verwerking – als sommige voorwaarden van toepassing zijn voor het recht om de verwerking te beperken;

• Recht op overdraagbaarheid – u hebt het recht om de Gegevens die we over u hebben door te laten geven aan een andere organisatie;

• Recht om bezwaar te maken – u hebt het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking;

• Recht om een klacht in te dienen: U hebt het recht om een klacht in te dienen zoals beschreven in paragraaf 6 hieronder.

U kunt contact opnemen met Buongiorno op het e-mailadres rgpd@dgp-legal.com of door een aangetekende brief te sturen naar het volgende adres: 17 rue du Sergent Bauchat, 75012 Paris (France).

6. KLACHTEN

Als u een klacht wenst in te dienen over de wijze waarop uw Gegevens verwerkt worden door Buongiorno, of over het gevolg dat aan uw klacht werd gegeven, hebt u het recht om rechtstreeks een klacht in te dienen bij de autoriteit op het gebied van gegevensbescherming en/of de FG, zoals bepaald door de paragraaf 1 hierboven.